Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Din sosyalite" kavram, dinin sosyal gerçeklik dünyasndaki çeitlenmi göstergeleri etrafnda bireyden balayarak toplum ve cemaat yaplarna kadar varan boyutlarnn dinsellik söz konusu olduunda ne tür bir toplumsallamayla mevcudiyetini sürdürdüü ekseninde tanmlanmtr.

Dinin Türkiye balamndaki yeri ve statüsü, çoklukla laik/seküler söylem aknn etkisi altnda müzakere konusu yaplmaktadr. Muhataral geçi dönemlerinde, dinin sosyal yaps hakknda yer yer sosyal bilimcilerin argüman desteine de bavurularak çounlukla manipülatif ksmen de eletirel saylabilecek bir muhalif dil üretilmekle kalnmam ayn zamanda din atf zinciri içinde yer alabilecek olas toplumsallama çabalar da gözden düürülmeye ve bastrlmaya çallmtr. Bu çalmada, sadece kendi doal mecrasnda deil daha sra d hatta yer yer paradoksal saylabilecek artlarda bile varln dikkate deer bir kararllkla sürdürme azminde olan dinin, belli bal boyutlarnn günümüzde kar karya geldii toplumsallama süreçleri üzerinde durulmaktadr.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 307

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 236

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Tezkire Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Tezkire Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786010288

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dini Sosyaliteler"

Dini Sosyaliteler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima