Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hijyen eitimi, kiiye ve topluma yönelik koruyucu hekimlik uygulamalarndan en önemlisidir. Herkes salkl ve dengeli bir çevrede yaama hakkna sahiptir. Çevreyi gelitirmek ve çevre saln korumak bireyin, toplumun ve devletin bata gelen ödevlerindendir.

Devlet herkesin hayatn, beden ve ruh sal içinde sürdürmesini salamak; insan ve madde gücünden tasarruf ve verimi artrarak ibirliini gerçekletirmek amacyla salk hizmetlerini planlayarak salk kurulular vastasyla hizmetlerin görülmesini salar. Salk hizmetlerinin gelitirilmesi ve "hijyen eitimi çalmalar", birey ve toplumu hastalklardan koruma, fonksiyonel yetersizlikleri önleme, hayat standardn yükseltme konusunda yardmc olan uygulamalardr.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/06/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230003959626

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Disiplinleraras Balamda Hijyen Eitimi"

Disiplinleraras Balamda Hijyen Eitimi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima