Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dit is het toppunt!
Dit is het toppunt!

Dit is het toppunt!

Marten Toonder
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Deze bundel bevat twee verhalen die eerder in het NRC Handelsblad verschenen: De grijze kunsten en De Grote Onthaler.
'Dit is het toppunt!'

'...riep burgemeester Dickerdack, toen ik hem aansprak over zijn gebrek aan stedenschoon. Waar hij met die opmerking op sloeg, begrijp ik niet; want ik doelde juist op de vervuilde dieptepunten van Rommeldam die mijn oog treffen als ik mij vertreed.
De overheid kijkt maar lijdzaam toe, dacht ik vanmorgen nog, voordat ik mijn pijp uitklopte waardoor enig rondslingerend zwerfvuil aan het smeulen sloeg zodat commissaris Bas me een stichtende brandbon gaf.
Maar dat terzijde. Het gaat erom dat een schone bezem gehaald moet worden door vele welig tierende wantoestanden. En dat is precies wat in dit boek gebeurt, waardoor het menig burgervader tikkend op de vingers klopt.'
- deelde de heer O.B.B. te R. ons telegrafisch mede.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/07/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789023490623

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dit is het toppunt!"

Dit is het toppunt!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima