Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ditt kompetenta barn: På väg mot nya värderingar för familjen

Jesper Juul
pubblicato da Bonnier Fakta

Prezzo online:
4,95

I Ditt kompetenta barn gör den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul upp med många traditionella uppfattningar och värderingar inom barnuppfostran. Här presenterar han ett helt nytt sätt för barn och vuxna att umgås på, som varken bygger på gamla tiders auktoritära maktutövning eller demokratisk tyranni utan på jämlikhet och lyhördhet. "Lyssna på era barn", uppmanar Jesper Juul. "Lita på att deras reaktioner är kompetenta!"

Jesper Juul belyser klokt och ömsint sina teorier med en mängd exempel hämtade ur verkligheten. Han har under många år varit verksam i olika kulturer och är idag ledare för terapiinstitut i Odder, Köpenhamn och Zagreb.

Översättare: Cecilia Wändell

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Bonnier Fakta

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789174244458

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ditt kompetenta barn: På väg mot nya värderingar för familjen"

Ditt kompetenta barn: På väg mot nya värderingar för familjen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima