Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dünden Bugüne Türk iiri - Cilt 2 Divan iiri

Evrensel Basm Yayn
pubblicato da Evrensel Basm Yayn

Prezzo online:
1,45

Türk iirinin 800 yllk panoramas.

Dünden Bugüne Türk iiri, Türk iirini geliim evreleri içinde, tarihsel açdan en önemli, en güzel örnekleriyle sunan bir antoloji. XIII. yüzyldan XX. yüzyln sonuna dek uzanan bir zaman dilimindeki iir birikimine, airlerinin tadklar eilimlere göre deil, iirlerin barndrd estetik ve tarihsel deerlere göre demokratik bir anlayla yaklalyor, çalar boyunca geçilen bütün yollar ve varlan bütün sonuçlar cilt cilt sergileniyor.

Bu kapsaml çalmada, Kemal Özer'in "Tanzimat'tan Günümüze Türk iirinin Görünümü ve Evreleri" balkl deerlendirme yazsnn yan sra, antolojide yer alan airlerin ayrntl yaamöykülerine de yer veriliyor. Halk iiri ve Divan iiri'nin sonuna eklenen sözlükler de okuyuculara anlama kolayl salyor. Asm Bezirci'nin, bilinen edebiyat aratrmacs / eletirmen titizlii ve Kemal Özer'in katklaryla...

Sayfa Says: 325

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785942474

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dünden Bugüne Türk iiri - Cilt 2 Divan iiri"

Dünden Bugüne Türk iiri - Cilt 2 Divan iiri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima