Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bat kültürü ve onun taklitçisi tüm kültürler, güçlü kadna kar antik çalardan bu yana sava açmtr. Ataerkil düzenin toprak anann izlerini silme stratejileri, ilk yazl metinlerden itibaren, kadn kötüleme, basmakalp tiplere indirgeme ve kurban olarak yanstma eilimlerinde ortaya çkmaktadr. Anaerkil düzende toplumda eit rol oynayan kadn, ataerkil düzenin etkisiyle bu eitliini kaybetmi, ataerkil sistemin getirdii mülkiyet/sahiplenme olgusu ile birlikte toprak, hayvan ve eya gibi erkein ahsi mal olarak nitelendirilmeye balanmtr. Tek tanrl dinlerin yaylmas ile kadna duyulan korkunun nefrete dönütüü çok açk bir ekilde ortaya çkmtr. Yahudi, Hristiyan ve slam inanlarnda kadnn toplumdaki rolü ve snrlar iyiden iyiye daraltlm, Havva'nn suçu tüm kadnlara atfedilerek, kadn sosyal hayattan soyutlanmtr. Yirminci yüzyl ile birlikte kadnlar, kapitalizmin hizmetinde birer sat malzemesi haline dönümütür. Toplumda bu ekilde ezilen kadn, ezikliini içselletirerek nesilden nesile aktarmaktadr. Bu ksr döngünün içinde ataerkil toplum tarafndan ezilen kadn, baka kadnlar ezerek, dland toplumun bir parças olabilmek için çrpnr. Bu kitap, kadnn ataerkil toplumdaki yerini kültürün farkl boyutlarn göz önünde bulundurarak incelemektedir.

nce Kapak:

Sayfa Says: 135

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 75

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785898801

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dünya Kadna Kar"

Dünya Kadna Kar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima