Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dünya Nasl Yönetilmeli

Parag Khanna
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Neo-con'larn yeni yüzü olan Parag Khanna'dan, bölgemiz ve dünya hakknda çok çarpc tahliller
"Bugün slam 7. ve 8. yüzyllardaki hzyla yaylmaktadr. slam Msr ve Lübnan gibi ülkelerde siyasi ve sosyal amaçlar tamaktadr. Bu ülkelerde Hizbullah ve Müslüman Kardeler Örgütü hem cemaat hem de siyasi partiler olarak çalmaktadrlar."
"Baz ekonomistlere göre mali krizi en kolay atlatacak gruplar Müslüman, Katolik ve Yahudiler gibi nüfus art oranlar yüksek, cemaat içi finansman ve üyeleri aras karlkl güvenin yüksek olduu toplumlar olacaktr."
"Sivil Toplum Kurulular ve firmalar bulunduumuz Modern Ortaçada yeni bir sömürgecilik hareketi balatmlardr."
"u anki haritalarn kaderimiz olmas gerekmez. Dünya haritasndaki snrlar düz veya kavisli olsalar da sabit deillerdir ve sürekli huzuru salamaktan acizdirler. Hatta snrlar çounlukla huzursuzluk kaynaklardr. Arap dünyasnn Irak'ta istikrara, Filistin haritasnn yeniden çizilmesine ve bir zamanlar bölgeyi refah içinde yaayan küresel geçi haline getiren Osmanl altyapsn tekrar kurmaya ihtiyac vardr. "
"I. Dünya Sava sonras yaplan Versay Anlamas'nda Kürtlere bamsz bir devlet sözü verildiyse de Kürtler bugün hâlâ vatanszdrlar."

nce Kapak:

Sayfa Says: 264

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 190

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785871590

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dünya Nasl Yönetilmeli"

Dünya Nasl Yönetilmeli
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima