Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dünyann Sonunu Önceleyen aretler

Yuri Herrera
pubblicato da Notos

Prezzo online:
0,75

Meksikal yazar Yuri Herrera, Dünyann Sonunu Önceleyen aretler'de kadn kahraman Makina'nn, kardeini bulmak için Gabacho topraklarna geçi macerasn anlatyor. Ucunda hayal krkl, bakalam ve ölüm tehlikesi olan bu yolculukta Makina'nn dört patrondan da yardm almas art. Evine dönebilmek için kardeinin izini sürmek ve bu maço erkekler dünyasnda hayatta kalmay baarmak zorunda.

Herrera'nn Dante'nin lahi Komedya'sna benzetilen üç romanndan ikincisi Dünyann Sonunu Önceleyen aretler, cehennemin dokuz aamasn anlatan Aztek mitlerinden izlerle ilerliyor. Kimliinden syrlmak için ölüm art mdr, öteki kimdir, dil nasl biçimlenir... Makina'nn klavuzluunda arada kalmln ve çok kültürlülüün özüne dair çok katmanl bir yolculua atlyoruz. Dünyann Sonunu Önceleyen aretler Meksika ile Amerika arasndaki göçlere, yeralt dünyasnn tekinsiz ileyiine yakndan bakmamz salyor. Bedenlerin Göçü gibi sessizliklerle örülü, hem siyasi hem fantastik hem de distopik bir anlat.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Notos

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057643070

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dünyann Sonunu Önceleyen aretler"

Dünyann Sonunu Önceleyen aretler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima