Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Doa ve Çocuk

Ertan Tuzlac
pubblicato da Krmz Kedi

Prezzo online:
1,09

Doa ve Çocuk, ilkokul dönemindeki bir çocuun doa ile ilgili ilk izlenimlerini ve doay nasl sevdiini anlatyor. Ailesinin baka bir yere göç etmesinden sonra, okulunu tamamlayabilmek için ninesiyle birlikte kalan çocuk, onun önderliinde yöresinin dalarn, tepelerini, yaylalarn, derelerini, ormanlarn, çeit çeit aaçlarn, çiçeklerini ve hayvanlarn görüp tanyor. Örendikleri, çocuun doaya sevgi ve ayn zamanda sayg duymasn, gören gözlerle bakabilmesini salyor.

Çocuklara doay tantp sevdirmek amacyla, 238 tantc fotorafla özel olarak kurgulanan ve Anadolu'nun çeitli güzelliklerini bir araya toplayan Doa ve Çocuk, içinde doa sevgisi ve merak olan bütün okurlar için!
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 120

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 42

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Krmz Kedi

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Krmz Kedi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786019281

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Doa ve Çocuk"

Doa ve Çocuk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima