Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dobranoc, kochanie!

Shelley Admont - KidKiddos Books
pubblicato da KidKiddos Books Ltd.

Prezzo online:
0,00

Aleks nie moe zasn, wic szuka coraz to kolejnych wymówek. Po przeczytaniu bajeczki na dobranoc, tata proponuje, aby wspólnie zaplanowali to, co przyni si Aleksowi po zaniciu. Zobacz, dokd zabierze ich wyobrania, gdy razem zaplanuj wspaniay sen.

Dziki tej bajeczce, Twoje dziecko poczuje si kochane i wyciszone przed udaniem si na nocny spoczynek peen uroczych snów.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Kidkiddos Books Ltd.

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 19/03/2020

Lingua Polacco

EAN-13 9781525925528

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dobranoc, kochanie!"

Dobranoc, kochanie!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima