Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hij verdient het om te sterven.

Het leven is hard voor Maud sinds ze haar baan, huis en vrienden kwijt is. Ze leeft op straat en bedelt om te overleven. Het is hartje winter als een vreemde man haar aanspreekt en een bijzonder voorstel doet. Onderdak en eten in ruil voor haar hulp bij zijn wraakplan.Maud wil zijn aanbod afwijzen, maar zijn verhaal klinkt oprecht en ze is ten einde raad. Dus stemt ze in. Ze kan altijd nog terug. Toch?

Wat zeggen lezers? 'Perfect getimede plottwists en een ijzersterk verhaal.' De Leeszusjes

'Meeslepend lekker, een thriller die de lezer maar moeilijk zal kunnen wegleggen.' Moon Kager, Mustreads or Not

'Dit boek komt absoluut in mijn top-15 met favoriete boeken van 2023!' Saskia van Schip, redacteur

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore De Crime Compagnie

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/10/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789461098245

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Doden praten niet"

Doden praten niet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima