Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ahmet Cemal, edebiyatseverlerin yakndan tand bir ad. Deneyimli, usta bir denemeci, usta bir çevirmen. Köe yazlaryla da sesini duyuran Ahmet Cemal, imdi, ilk kez bir baka yönüyle, 'öykücü Ahmet Cemal' olarak çkyor karmza. Ustalkla kulland Türkçe'yi, yllarn edebiyat birikimini, yaam deneyimini ve elbette ki doal yazma yeteneini bu kez öykülerinde kullanm. Keke öykü yazmaya daha önce balasayd dedirtecek lezzette, ustalkta öyküler var Dokunmak'ta. Yazar, srad, çarpc, ama gerçek konulara çekinmeden el atyor. Pek çok eyi göze alarak yüreklice yazyor. Toplumun genelgeçer kurallarnn dna düen, ama yadsnmaz bir biçimde de toplumun gerçei olan kimi konular, imgelemenin de yardmyla iliyor. Kitapta on öykü yer alyor; bunlara bir bütün olarak da baklabilir. Bütün öyküleri doan, kiminde az, kiminde belirgin bir biçimde kendini hissettiren temel bir izlek var: insan insan olarak incelerken, onu bütün zayflklar, bütün kusurlar ve sapklklaryla ele alrken derin gözlem gücünü de ortaya koyuyor yazar. nce bir duyarlkla kurgulanm bu öyküler, yllarn edebiyata vermi bir aydnn deiik bir alandaki yeni ürünleri.

nce Kapak:

Sayfa Says: 124

Bask Yl: 1999

e-Kitap:

Sayfa Says: 80

Bask Yl: 1999

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785883456

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dokunmak"

Dokunmak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima