Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Birçok dikkatsiz kadn, kendilerine bir sevgili bulmakszn ve kocalarn da karlarna almakszn, her türlü cilveleme yöntemine açktr. Ama bu yöntemle kendilerini, bekleyen kaçnlmaz sondan daha tehlikeli bir sona sürüklerler. Bu balamda, sözünü açtmz bu konuya en çok uyacak olay ise kukusuz Languedovc markizinin bana gelenlerdir.

Akl bir kar havada, delidolu, neeli ve açk görülü nazik bayan Guissac, Aumela baronuyla yapt mektup alverilerinin bir sorun yaratmayacana inanyordu. Böyle düünmesinin balca nedeni bu mektuplarn zaten ortaya çkmayacana olan inancyd; hatta bayan Guissac'a göre bu mektuplar bir gün ortaya çkacak olursa da kocasna öyle veya böyle masumiyetini kantlayacana inanyordu. Ancak yanlyordu..."

Sayfa Says: 66

Dili: Türkçe
Yaynevi: Kafe Kültür Yaynclk

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Kafe Kültür Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785930785

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dolandrclar"

Dolandrclar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima