Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Indringend verhaal over onverwacht geluk 'Domme pech', is de reactie van een van de artsen als blijkt dat het vijf dagen oude zoontje van Leonie een ernstige hartafwijking heeft. Dat zorgt voor een innerlijke tweestrijd; aan de ene kant zijn er de zorgen en het verdriet, anderzijds is er de vechtlust om al het mogelijke voor haar kind te doen. Het stelt haar voor een aantal belangrijke vragen: Hoe gaat ze hiermee om? Welke betekenis hebben het geloof, de hoop en de liefde wanneer de afl oop onbekend is en ze niet weet wat haar te wachten staat? Uiteindelijk kiest Leonie ervoor om te vechten, in de wetenschap dat ze dit niet alleen hoeft te doen. Sterker nog, dat er Iemand is die vooropgaat. Die vormt en laat zien wat je kunt doen in moeilijke situaties en, in bredere zin, in het leven. Wat ze vervolgens ontvangt door haar bijzondere kind, gaat alle verwachtingen te boven. In Domme pech is puur geluk beschrijft Leonie openhartig en indringend haar persoonlijke verhaal over leven en overleven, over kiezen voor het goede - voor wat écht belangrijk is - wanneer dat moeilijk is en over wat ze heeft geleerd. Om daarmee anderen die iets vergelijkbaars meemaken te helpen en hoop te bieden en om de Regisseur van het leven te eren. Leonie Warris is getrouwd en moeder van drie kinderen die ieder hun eigen dynamiek neerzetten in haar gezin. Die ieder een unieke hartenbloem zijn. Daarnaast is zij al jaren werkzaam in het onderwijs. Momenteel begeleidt ze voornamelijk vluchtelingenkinderen en kinderen met een taalachterstand. Domme pech is puur geluk schreef ze naar aanleiding van wat ze meemaakte na de geboorte van haar zoontje met een hartafwijking.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Vita e pratica cristiana » Vita e pratica cristiana » Cristianesimo , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Gravidanza, parto, puericultura

Editore Uitgeverij De Parel

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/08/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789492408754

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Domme pech is puur geluk"

Domme pech is puur geluk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima