Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dördüncü Sanayi Devrimi

Klaus Schwab
pubblicato da Optimist

Prezzo online:
3,32

Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve bakan Klaus Schwab'n bu yln ubat aynda yaynlanan Dördüncü Sanayi Devrimi balkl kitab insanln dönüümünü de içeren yeni teknolojik devrimi nasl anlamak ve biçimlendirmek meselesini ele alyor.

"Sanayi 4.0" be yldr bilinen bir kavram olmasna ramen 2016 Davos toplantlarnn ana gündem maddesi olarak ilan edilince dünya çapnda konuulur oldu. Yapay zekâ, robotik, nesnelerin interneti, özerk tatlar, 3D yazclar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme bilimi, enerji depolama ve kuantum bilgiilem gibi yeni teknolojik atlmlarn çok çeitli alanlarda artc ekillerde iç içe geçmesi insanlara, irketlere, ülkelere ve dünyaya ne getirecek?

Teknolojinin ekonomik, sosyal, kültürel ve insani balamlar nasl yeniden biçimlendirecei ve bununla ilgili kapsayc ve küresel bir ortak görü ihtiyac üzerine bir kitap.

Sadece teknoloji alanndakileri deil, hepimizi yakndan ilgilendiriyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Cultura generale e curiosità

Editore Optimist

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057842534

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dördüncü Sanayi Devrimi"

Dördüncü Sanayi Devrimi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima