Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Na middernacht verandert de poort in de achtertuin van de elfjarige Wolter in een portaal naar een duistere wereld. Sinds kort hoort hij 's nachts monsterlijke geluiden in de achtertuin. De eerste nachten durft hij niet te kijken. De derde nacht wel. Hij komt oog in oog te staan met een groot, duivels monster en sindsdien verschijnen er mysterieuze tekens op zijn raam. Het lijkt er steeds meer op alsof er wordt afgeteld, maar naar wat?

Niemand gelooft Wolter, behalve Jasper, zijn beste vriend. Samen verzinnen ze een plan om de monsters buiten de deur te houden. Wat volgt, is een huiveringwekkende nacht vol griezels die leren dat mensenkinderen ook behoorlijk angstaanjagend kunnen zijn.

Boektrailer: https://www.youtube.com/watch?v=gvdynmVjzMA

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Horror e fantasmi per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Horror e fantasmi

Editore Mcvz

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/01/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230003646625

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Drie, twee, één, ik kom!"

Drie, twee, één, ik kom!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima