Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dört Ktada Bakanlk Sistemi

Serdar ÜNVER - lyas Doan
pubblicato da Astana Yayinlari

Prezzo online:
4,44

Bu eserde hiçbir yazar veya aratrmac günlük siyasal tartmalara taraf olmak gibi bir amaç gütmemitir. Konuyu ilgili ülke örnei üzerinden incelemekte amaç o ülkenin genel durumunu ortaya koymaktr. Bu ülkelerde yaanan birçok gelime ile Türkiye arasnda bir karlatrmada bulunmak okuyucu ve aratrmaclarn bilecei bir husustur. Bu bakmdan eser objektif ve bilimsel ölçütlere yeterince sahiptir.

Eserin ilk ksmnda 16 Nisan 2017'de halk oylamasna sunulacak olan anayasa deiiklii, bakanlk sistemine geçii öngören reform paketine ilikin deerlendirmeler baka ülkelerle karlatrmay da içeren makalemde yer almaktadr. Akademi dünyasnda konu hakknda henüz bilimsel bir deerlendirme yaynlanm deildir. Bu bakmdan bu makaleye erken bir deerlendirme olarak deil, erken bir özgün bilimsel eletiri olarak baklmaldr.

Eserde Latin Amerika ülkeleri dahil olmak üzere Türkmenistan ve Moolistan gibi Asya ülkelerinin hükümet modelleri de incelenmi ve karlatrmalar yaplmtr. Eserde cevab aranan soru Türkiye'nin incelenen örnek modellerden hangisiyle benzerlik gösterdiidir. Bu yönüyle eser güncelliini uzun yllar korumaya adaydr.

Dettagli

Generi Politica e Società » Politica e Istituzioni » Partiti politici » Governo locale » Ideologie e Teorie politiche » Scienza e teoria politica

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/06/2018

Lingua Turco

EAN-13 1230002369297

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dört Ktada Bakanlk Sistemi"

Dört Ktada Bakanlk Sistemi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima