Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dwujzyczna Bajka po Polsku i Wosku: aba Rana. Nauka Woskiego Edukacyjna Seria Ksiek dla Dzieci.

LingoLibros
pubblicato da LingoLibros

Prezzo online:
0,86

Ta ksika jest dla dzieci dwujzycznych i tych osób, które chc czyta tekst równolegle. Jzyki s przedstawione równoczenie, przewanie jedno lub dwa zdania na raz. Staralimy si, aby tumaczenie byo tak bezporednie, jak to tylko moliwe, ale zawsze uywajc codziennego jzyka ojczystego.

Bazylia, Rozmaryn i siostry Bratki to pene ycia, gadatliwe mae rolinki. Myl, e wiedz do duo, ale jeli chodzi o zwierzta, to nie wiedz nic. Jedno szalone przypuszczenie pociga za sob kolejne, co dostarcza im wielu kopotów.

Fragment bajki
Siostry Bratki yy w niebieskiej doniczce obok wiejskiego stawu. Razem z nimi mieszkali Bazylia, Rozmaryn i aba.
Le sorelle Viola vivevano in un vaso blu vicino allo stagno del paese. Dividevano il vaso con Basilico, Rosmarino e Rana.
W tej chwili rozmawiali oni o wszystkich nowych wydarzeniach w wiosce. Szczególnie siostry Bratki bardzo lubiy sobie poplotkowa, co pozwalao im przyjemnie spdzi czas.
In quel periodo, chiacchieravano animatamente sugli avvenimenti del villaggio. Le sorelle Viola, in particolare, amavano fare pettegolezzi per passare il tempo.
W tym tygodniu ulubionym tematem rozmowy bya aba. aba bya inna. aba bya zwierzciem.
L'argomento preferito della settimana era Rana. Rana era diverso. Rana era un animale.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Corsi di italiano

Editore Lingolibros

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/05/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9781301529223

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dwujzyczna Bajka po Polsku i Wosku: aba Rana. Nauka Woskiego Edukacyjna Seria Ksiek dla Dzieci."

Dwujzyczna Bajka po Polsku i Wosku: aba  Rana. Nauka Woskiego  Edukacyjna Seria Ksiek dla Dzieci.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima