Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Als iemand de diagnose dyslexie krijgt, zien we dat meestal alleen als een probleem. Maar wist je dat veel succesvolle architecten, advocaten, chirurgen en zelfs bekende auteurs dyslectisch zijn? Dat is geen toeval: uit onderzoek blijkt dat dyslexie je op sommige gebieden juist een grote voorsprong oplevert. Dit baanbrekende boek is geschreven door twee neurowetenschappers die jarenlang onderzoek hebben gedaan naar dyslexie. Ze laten zien hoe de hersenen van dyslectische mensen simpelweg anders zijn gestructureerd, waardoor ze niet alleen het geschreven woord anders waarnemen, maar bijvoorbeeld ook: een veel beter ruimtelijk inzicht hebben, verbanden kunnen leggen die anderen missen, goede narratieve denkers zijn, supercreatief zijn. Dit boek laat zien hoe dyslecten beter kunnen worden in dyslectisch zijn. Op school, op het werk en thuis. Brock Eide en Fernette Eide zijn neurowetenschappers en internationaal erkende autoriteiten op het gebied van dyslexie en leerverschillen. Ze zijn de oprichters van de non-profit The Dyslexic Advantage, een van 's werelds grootste organisaties en online community's op het gebied van dyslexie.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia , Famiglia Scuola e Universit√† » Educazione, Scuola e Universit√† , Lingue e Dizionari » Insegnamento e apprendimento delle lingue

Editore Maven Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/04/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789492493699

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dyslexie als kans"

Dyslexie als kans
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima