Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dziecko pokuty

Francine Rivers
pubblicato da Wydawnictwo Bogulandia

Prezzo online:
14,24
14,99
-5 %
14,99

Bya zimna styczniowa noc, kiedy zdarzya si ta rzecz niewybaczalna, nie do pomylenia". Tak zaczyna si opowie o Dinie, której ycie w krótkiej chwili rozpado si niczym kryszta na dziesitki drobnych kawaków.

Wracaa z pracy... Akurat zepsu si jej samochód... Co prawda byo ju póno, ale kampus by blisko... Nim jednak tam dotara, dopad j ten mczyzna ze starego kombi... W jednym momencie jej przyszo staa si ciemn plam, która z kadym dniem zdawaa si coraz bardziej przeraa.

Potem nadeszy dni, o jakich chciaa zapomnie. Trzeba tylko - usyszaa chyba w klinice - pozby si tego, co poczo si w tych przeraajcych okolicznociach... To niegrony zabieg" Czy jednak na pewno? To pytanie formuowane na róne sposoby wracao do niej niczym echo, przynoszc same wtpliwoci

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wydawnictwo Bogulandia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788363097271

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dziecko pokuty"

Dziecko pokuty
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima