Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Saemu matus uz augšu pakaus un sameklju sastvdaas dzimšanas dienas tortei ar ananasiem, mandeu cepumiem un marcipnu. Atširb no dažiem citiem produktiem, piemram, spareiem, ananass dod patkamu garšu via sklai. Mut to izbaudu."

Šis ststs ir publicts sadarbb ar zviedru kinorežisori riku Lustu. Vias nolks ir attlot cilvka dabu un daudzpusbu, izmantojot ststus par kaisli, tuvbu, iekri un mlestbu, sapludinot tos ar spcgu ststjumu un erotiku. Seslija Rosdla ir du rakstniece un mksliniece. Via studja mkslu Dnijas Mkslas akadmij, savukrt scenristes iemaas apguva Dienviddnijas Universitt. Seslija Rosdla ir samusi vairkas stipendijas gan par saviem mkslas, gan literrajiem darbiem.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Erotica » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Lust

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/07/2019

Lingua

EAN-13 9788726258547

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dzimšanas dienas prsteigums - Erotisks ss ststs"

Dzimšanas dienas prsteigums - Erotisks ss ststs
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima