Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pietrusia podczas nieobecnoci ukochanego Michaka, opiekuje si swoj niewidom babci. W tym czasie staje si obiektem westchnie Stepana Dziurdzi. Gdy dziewczyna odrzuca zaloty mczyzny, ten wpada w obsesj jej zdobycia. Po powrocie Michaki wszystko powinno wróci na waciwe tory. Jednak zazdro, uraone ego i ch zemsty przywiecaj kolejnym dziaaniom Stepana. Jego nowy cel jest jasny: zniszczy Pietrusi. Przy wykorzystaniu mentalnej ciemnoty zabobonnych chopów jego pragnienia maj szans si zici... Akcja "Dziurdziów" gna jak we wspóczesnych kryminaach! Orzeszkowa ukazuje dno ludzkiej ndzy i krzywdy. Nie waha si przed opisem najbardziej drastycznych scen, ilustrujcych okruciestwo, pijastwo i zbrodni. Z kart powieci wypyn najmroczniejsze ludzkie dze...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/09/2019

Lingua Polacco

EAN-13 9788726106589

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dziurdziowie"

Dziurdziowie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima