Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

EURO: kas tas ir un k tas darbojas

Stefano Calicchio
pubblicato da Stefano Calicchio

Prezzo online:
1,49

Kpc tika izveidots eiro un k tas darbojas? Kas izraisja Eiropas valtas grtbas un kdi risinjumi tiek pieemti, lai apturtu nestabilitti, kas bied visu finanšu pasauli? Sapnis par vienotu valtu un vienotu tirgu Eirop ir lolots daudzu paaudžu garum. Euro ir devis Eiropai ievrojamas priekšrocbas, tau tas ir ar btiski mainjis Eiropas ekonomikas ldzsvaru. Šaj esej ms sksim no pašiem pamatiem, izskaidrojot, kas ir euro un kdi ir iemesli, kas to ir noveduši pie krzes. Ms aplkosim, kdas stratijas ir pieemtas, lai prvartu visgrtkos un dramatiskkos bržus, ko ekonomika piedzvoja kopš euro ieviešanas, un izskaidrosim, kdus priekšlikumus un iniciatvas ir izvirzjušas atsevišas valstis, lai labotu sarežto situciju un atjaunotu euro lomu kontinent un pasaul.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "EURO: kas tas ir un k tas darbojas"

EURO: kas tas ir un k tas darbojas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima