Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

19 Mays Kurtulu Sava'nn balamas - 29 Mays stanbul'un Fethi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram - 29 Nisan Kut'ül Amare Zaferi 29 Ekim Cumhuriyet Bayram - 15 Temmuz Destan Ankara - stanbul Cumhuriyet - Osmanl

Adalet ve Kalknma Partisi'nin 2002'de balayan uzun iktidarnda Türkiye'de "bellek savalar" hüküm sürüyor. Mimaride, bina ölçeklerinde, mekânlarn adlandrlmasnda, milli bayramlarda, törenlerde kendini gösteren bir mücadele bu. ktidarn toplumsal bellee hâkim olma mücadelesinde ilk safha, Kemalist-cumhuriyetçi hafzaya alternatif bir kar hafzay canlandrmakt. Sonraki safha, bu kar hafzann iktidar hafzasna dönütürülmesi oldu. Bu, Reyhan Ünal Çnar'n tanmlamasyla, "tüm hatrlay ve unutular tektipletiren, dahas dikte eden bir bellek terbiyesi" safhasdr.

Çnar, "yeni Türkiye"nin iktidar hafzasnn, hamarat bir yeni Osmanlc nostalji üretimine dayandn gösteriyor. Yeniden ina sürecindeki kurucu nostalji ile ersatz-nostalji (veya ikame nostalji) arasnda bir ayrm yapyor: Bu ikincisi, hiç yaanmam, deneyimlenmemi bir sözde geçmi kurgusunun metalatrlm temsilidir.

AKP iktidarnn canlandrd-sahneledii hafzann, "geçmiten devirilen bir `hayalet hikâyesi' mi yoksa AKP'nin `hayal etme' kapasitesi mi olduunu anlama" çabas, elinizdeki çalmaya dinamizmini veriyor.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Inglese

EAN-13 9789750531064

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ecdadn cad"

Ecdadn cad
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima