Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Echo w ciemnoci

Francine Rivers
pubblicato da Wydawnictwo Bogulandia

Prezzo online:
14,24
14,99
-5 %
14,99

II tom trylogii Francine Rivers "Znami lwa"

I wiek po Chrystusie. Efez. Moda chrzecijanka Hadassa zostaje skazana na mczesk mier. Zrozpaczony Markus Walerian poda do Jerozolimy, by znale Boga, w którego Hadassa wierzya tak mocno, e z ufnoci i spokojem stana na efeskiej arenie.

Porywajca akcja, wiarygodne sylwetki psychologiczne, sugestywnie przedstawiony staroytny Rzym, zaskakujco podobny do wspóczesnego wiata - to wszystko zoyo si na sukces powieci, którym jest zarówno popularno wród czytelników, jak i uznanie krytyków oraz prestiowe nagrody.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wydawnictwo Bogulandia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788363097172

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Echo w ciemnoci"

Echo w ciemnoci
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima