Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een Poppenhuis

Henrik Ibsen
pubblicato da Rastro Books

Prezzo online:
1,14

Een poppenhuis (Noors: Et dukkehjem) is een toneelstuk van de Noorse schrijver Henrik Ibsen uit 1879. Belangrijkste thema van het werk is de vrouwenemancipatie. Door zijn invloed op de opkomst van de vrouwenbeweging en zijn rol in de opkomst van het moderne Westerse drama is het toneelstuk in 2001 opgenomen in de Werelderfgoedlijst voor documenten.

Een poppenhuis is een toneelstuk dat de principes van een tendensroman volgt. Het brengt de vrouwenkwestie en het huwelijksprobleem in discussie en doet dat met veel overtuigingskracht. Maatschappelijk zorgde het stuk rond 1880 voor veel opschudding en onrust; er werden zelfs demonstraties voor en tegen het stuk gehouden, niet alleen in Noorwegen maar in heel Europa. Het poppenhuis is dan ook wel een der meest invloedrijke werken genoemd die ooit werden geschreven. Nora's laatste woorden tegen haar man ("ik moet nu eerst mezelf onderwijzen, en dat kun jij niet voor mij doen Ik heb ook nog een plicht, even heilig, mijn plicht jegens mijzelf") wordt sinds die tijd beschouwd als een strijdkreet voor de vrouwenbeweging die de zelfverwerkelijking en individualiteit van de vrouw centraal stelt.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Testi teatrali , Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Rastro Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230004347064

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een Poppenhuis"

Een Poppenhuis
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima