Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Paulina Flores blijkt in `Een beschamende vertoning' een meester in het vangen van dat ene vluchtige moment in een mensenleven dat de onschuld achterblijft, dat ene moment van openbaring dat alles verandert. Vaak betreft het kinderen bij wie op zo'n beslissend moment het besef indaalt dat hun ouders beslist niet altijd de controle over hun eigen leven hebben. Flores presenteert die ogenschijnlijk alledaagse situaties zonder enig drama, waardoor ze des te harder binnenkomen. De combinatie van een zeldzame volwassenheid met een onverhulde argeloosheid maakt dat `Een beschamende vertoning', terecht, meteen de aandacht trekt.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Racconti e antologie letterarie

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/07/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789025450502

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een beschamende vertoning"

Een beschamende vertoning
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima