Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een dag om nooit te vergeten

Annejet Van der Zijl
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
0,00

Het was misschien wel de meest gewelddadige dag in Nederland sinds de oorlog: 30 april 1980. Wat een feestelijke inhuldigingsdag van koningin Beatrix had moeten worden, liep uit op een complete stadsoorlog. Beelden van het brandende Amsterdam gingen de hele wereld over; foto's van vechtende hordes en bloedende slachtoffers staan in het collectieve geheugen ge√ętst. Aan de hand van interviews en geheime politierapporten maakte Annejet van der Zijl tien jaar later een even spannende als minutieuze reconstructie van de gebeurtenissen. Met als belangrijkste vraag: wie was eigenlijk het meesterbrein achter de rellen? En hoe kon het allemaal zo verschrikkelijk uit de hand lopen?

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/03/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789021448954

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een dag om nooit te vergeten"

Een dag om nooit te vergeten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima