Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Neurowetenschapper Hanson biedt praktische mindfulness-oefeningen voor instant geluk

Voor wie denkt dat mindfulness moeilijk is, is er nu `Eén ding tegelijk'. Bestsellerauteur Rick Hanson geeft in dit handzame boek eenvoudige oefeningen die goed in het dagelijks leven in te passen zijn. Ze beschermen tegen stress, verbeteren de stemming en versterken het brein. De oefeningen zijn gegroepeerd rond thema's als `goed voor jezelf zorgen', `van het leven genieten zoals het is', `beter functioneren thuis en op het werk' en `vrede sluiten met je emoties'. Rust in je hoofd vinden was nog nooit zo eenvoudig.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Fedi alternative (Scientology, studi sull'occulto, satanismo¿) , Salute Benessere Self Help » Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/08/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789025908737

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eén ding tegelijk"

Eén ding tegelijk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima