Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een duister schaduwspel

L Z Hammond
pubblicato da Dutch Venture Publishing

Prezzo online:
0,00

Julie Willington heeft al jaren het plan om in de villa van haar grootvader een theaterkamp voor kansarme kinderen uit San Diego op te zetten. Als grootvader Henry overlijdt en haar het huis nalaat, lijkt die droom dichterbij te komen. Maar als ze geen investeerder vindt om geld te steken in het onderhoud van het huis, is haar plan gedoemd te mislukken. Dus als de aantrekkelijke Romeo Ramirez bij haar over de drempel stapt, wil ze deze makelaar uit Bonita overhalen om de beste koper voor haar villa te vinden, maar ook haar wensen met betrekking tot het bestemmingsplan te respecteren.
Romeo belooft haar om haar voorwaarden in overweging te nemen, maar wat Julie niet weet is dat hij eigenlijk voor de Mexicaanse maffia werkt... en die willen haar huis koste wat het kost hebben als uitvalsbasis.

Romeo Ramirez heeft nooit een probleem gehad met een dubbelrol spelen, tot hij als opdracht krijgt om Julie Willington te bedriegen. Het zou een fluitje van een cent moeten zijn om haar over te halen haar luxe villa aan zijn louche neef Julio te verkopen, maar als hij ziet wat voor idealistisch project ze er wil opzetten, dringt er een heel klein beetje licht door in zijn duistere hart. Het feit dat hij haar het liefste mee zijn bed in zou trekken, helpt ook niet echt mee bij de uitvoering van zijn plan.

Julie en Romeo voelen zich ondanks de moeilijke omstandigheden enorm tot elkaar aangetrokken, maar kan hun liefde tot bloei komen als Romeo zijn hart niet durft te volgen én Julie de waarheid over zijn echte werkgever niet kent?

Een los te lezen maffia romance novelle van de hand van L. Z. Hammond!

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Dutch Venture Publishing

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 24/03/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9798224208272

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een duister schaduwspel"

Een duister schaduwspel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima