Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Een goede daad" van Kate Atkinson is een literaire thriller met priv├ędetective Jackson Brodie in de hoofdrol. Op een zomerse dag tijdens het Edinburgh Festival is een handvol festivalgangers getuige van een verkeersruzie die al snel uitmondt in een vechtpartij. Het incident ontketent een bizarre reeks gebeurtenissen die de levens zal veranderen van alle betrokkenen: de huurmoordenaar, de schaapachtige schrijver, de vervelende cabaretier, een paar Russische prostituees, de hatelijke vastgoedontwikkelaar en diens lankmoedige vrouw. Jackson Brodie, ex-priv├ędetective en ook gepensioneerd miljonair, is eveneens een onschuldige toeschouwer, en wordt algauw zelf een verdachte in de zaak. In Oude zaken (2005) heeft Kate Atkinson al laten blijken dat ze schittert in het genre van de literaire thriller. Dezelfde flair voor ingenieuze plotontwikkeling en empathie voor haar personages gebruikt ze om Een goede daad tot een even vernuftige literaire roman als spannende thriller te maken.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/06/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789025454852

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een goede daad"

Een goede daad
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima