Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een handvol hemel

Kristin Hannah
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
7,99

Liefde, verlangen en verraad - van de bestsellerauteur van De nachtegaal

Limousines rijden af en aan. Het gegil van de horde fans is oorverdovend. De sexy Hollywoodster Angel DeMarco laat de bewondering van het publiek als een hartverwarmende golf over zich heen spoelen. Een paar uur later ligt Angel in het ziekenhuis. Drank en drugs hebben hun tol geëist. Alleen een transplantatie kan zijn leven nog redden.
De beroemde hartchirurge Madelaine Hillyard zal zich over hem ontfermen. Wanneer Angel haar naam hoort is hij diep geschokt. Madelaine is zijn jeugdliefde die hij zeventien jaar geleden zomaar in de steek heeft gelaten. En Madelaine heeft nóg een verrassing voor hem: een bijzonder opstandige verrassing van zestien lentes jong. Met de dood voor ogen zet Angel alles op alles om de prachtige vrouw die zijn hart letterlijk in haar handen zal nemen, terug te winnen.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/06/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789402307733

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een handvol hemel"

Een handvol hemel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima