Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een heer van stand

Marten Toonder
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Dit e-book bevat de verhalen De kwade inblazingen | De hupbloemerij | De bevrijding van Sollidee. 'Een heer van stand'

'...strooit graag een glimlach om zich heen. Hoe hevig de baren ook beuken op zijn dapper zelfvertrouwen, hij laat zich niet ontberen; zijn zonnig humeur gaat niet teloor. Dit boek geeft daar enkele uitputtende voorbeelden van, en is daarom verplichte lectuur voor ochtendhumeurigen op zoek naar steun en een spiegelend voorbeeld, al zeg ik het zelf.'
- liet de heer O.B.B. te R. ons weten.

Dettagli

Generi Fumetti » Storia, Attualità e Letteratura a fumetti

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/05/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789023484646

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een heer van stand"

Een heer van stand
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima