Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een jaar zonder papa
Een jaar zonder papa

Een jaar zonder papa

Suzanne Collins
pubblicato da Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Prezzo online:
11,99

De vader van de jonge Suzy wordt naar Vietnam uitgezonden. Hoe veilig is haar vader daar? En wanneer komt hij terug?
De maanden gaan voorbij. Met elke ansichtkaart van haar vader wordt Suzy banger dat ze hem niet meer zal herkennen. Wanneer hij terugkeert, ontdekt Suzy dat de oorlog hem wel heeft veranderd, maar dat hij heel veel van haar houdt.

Autobiografisch, indrukwekkend prentenboek van bestsellerauteur Suzanne Collins. Met heldere, vriendelijke illustraties van James Proimos.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/04/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789000332779

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een jaar zonder papa"

Een jaar zonder papa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima