Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een kalmerend prikje
Een kalmerend prikje

Een kalmerend prikje

Marten Toonder
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Deze bundel bevat twee verhalen die eerder in het NRC Handelsblad verschenen: De Minionen en Het spijtlijden. 'Een sprekend voorbeeld uit mijn praktijk'

'...Mijn meest recente ervaring als zielkundige betreft een zekere OBB. Deze hulpzoekende maakte bij de aanvang van ons gesprekje een onsamenhangende indruk. Hij ontstak in een woordenvloed waarin mijn goede vader enkele keren te horen viel. Ik vroeg me dan ook af of we hier te maken hadden met een vaderpsychose of met een pappafobie. Helaas spoorde ik hem aan om zich vooral vrij te voelen en zich geheel te laten gaan. Dit had tot gevolg dat het consult voortijdig beƫindigd moest worden; een rustgevende ingreep van verpleger Peutjes was vereist, terwijl ikzelf behoefte had aan enige EHBO.'
- extract uit een referaat over Vaderbinding door drs. O. Zielknijper te R.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/07/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789023489160

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een kalmerend prikje"

Een kalmerend prikje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima