Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een nieuwe zomer, een nieuw begin

Morgan Matson
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

De 17-jarige Taylor is van plan haar zomer aan het zwembad door te brengen, maar dan hoort ze dat haar vader nog maar enkele maanden te leven heeft. Hij wil de zomer met zijn gezin doorbrengen in hun huisje aan het meer, een plek waar ze in geen jaren zijn geweest. De plek ook waar Taylor vijf jaar geleden haar eerste vriendje en haar beste vriendin heeft achtergelaten met het idee nooit meer terug te keren. Nu krijgt ze ongewild een tweede kans met familie, met vrienden en in de liefde.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/08/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789026135477

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een nieuwe zomer, een nieuw begin"

Een nieuwe zomer, een nieuw begin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima