Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een ordinaire terechtstelling

Marc Dugain
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
7,49

Roman over de geruchtmakende ramp met de Russische atoomonderzeeƫr Koersk - in het boek Oskar genoemd - die in 2000 met alle 118 bemanningsleden in de Barentszzee verging. Door de gebrekkige aanpak van de hulpverlening leidde deze ramp tot een internationaal schandaal. Ongeveer twintig overlevenden hadden kunnen worden gered, maar ze werden om nooit opgehelderde redenen opgeofferd. Dugain onthult die redenen in zijn deels fictieve roman, en kent daarbij de Russische president een cruciale rol toe.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/10/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789044531053

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een ordinaire terechtstelling"

Een ordinaire terechtstelling
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima