Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Manoush Zomorodi, bekend van de podcast Note to Self, ging met tienduizenden luisteraars de uitdaging aan hun telefoongebruik drastisch te verminderen, zodat ze door een gezonde dosis verveling weer creatiever zouden worden.

Een pleidooi voor verveling bouwt verder op dit experiment en laat ons nadenken over ons leven in deze digitale wereld. Het boek laat zien wat er met onze hersenen gebeurt als we eens helemaal niets doen. Door middel van praktische stappen helpt het je minder drukte en meer helderheid in je werk en leven te ervaren. Oftewel: schakel alles uit en lees verder.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/03/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789044975963

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een pleidooi voor verveling"

Een pleidooi voor verveling
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima