Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een voor allen, allen voor een

Simon Sinek
pubblicato da Atlas Contact, Uitgeverij

Prezzo online:
14,99

In `Een voor allen, allen voor een' onderstreept Simon Sinek het belang van psychologische veiigheid voor een florerende bedrijfscultuur en laat zien hoe ook jij het beste uit je team kunt halen. Simon Sineks nieuwe boek gaat over leiderschap en het creëren van een `veilige' werkomgeving. Het verband tussen die twee is de leider: hij of zij bepaalt of mensen zich in een organisatie gesteund voelen, en dus of ze bereid zijn zich voor elkaar in te zetten. Het leger is een concreet voorbeeld van zo'n organisatie, en leiderschap is daarin niet een kwestie van rang of positie, maar vooral van initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel. Sinek verklaart in dit boek de essentie van leiderschap aan de hand van biologie, antropologie en evolutieleer - hij laat zien hoe we ons ontwikkeld hebben tot mensen die elkaar moeten helpen en vertrouwen om voort te kunnen bestaan. Een voor allen, allen voor een laat iedere (beginnende) leider en ondernemer zien wat mensen nodig hebben om optimaal samen te werken en te functioneren.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Impresa: strategia, innovazione, imprenditorialità¿

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/06/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789047007302

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een voor allen, allen voor een"

Een voor allen, allen voor een
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima