Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

'Tot mijn twaalfde woonde ik in N, een oud stadje, niet ver van zee. Het is nu lang geleden, maar vaak denk ik dat ik daar nog woon, dat ik de deur uit ga en naar school loop, langs de haven voor ons huis' Zo begint Toon Tellegens Een vorig leven, waarin hij het stadje met de kalkfabriek en de mensen die daar woonden tot leven laat komen. Een van hen is de uitzonderlijke Jacob Laagwater, de vader van zijn beste vriendje. Laagwater las verhalen voor uit de Bijbel, verhalen die héél anders waren dan de echte Bijbelverhalen Toon Tellegens verhalende herinneringen wekken een voorbije tijd tot leven.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/08/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789021458786

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een vorig leven"

Een vorig leven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima