Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eerst rennen, dan vliegen

Susan Muskee
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
1,99

`Eindelijk! Bali, ik ga naar Bali!'. Famke kan bijna niet geloven dat haar gedroomde vakantie ten langen leste is aangebroken. Even geen rotklusjes meer op kantoor, waar ze overduidelijk veel te slim en ervaren voor is. In plaats daarvan strekken drie zalige weken van relaxen, egaal bruin worden en yogaƫn zich voor haar uit. Helemaal niets staat het zen-gevoel nog in de weg. Hoewel, behalve dan misschien het feit dat ze eerst haar bestemming nog moet bereiken. En dat blijkt al snel uitdagender dan verwacht.

Susan Muskee won met Eerst rennen, dan vliegen de Kobo-Elegance schrijfwedstrijd 2020.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/06/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9781774530757

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eerst rennen, dan vliegen"

Eerst rennen, dan vliegen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima