Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elinizdeki bu çalma üç ayr bölümden olumaktadr. lk bölüm Gandhi ve Hindistan Ulusal Hareketi'ne ayrlm, ikinci bölümde Martin Luther King ve Amerikan Siyah Hareketi incelenmitir. Üçüncü bölümde ise Dorudan Eylem ad verilen siyasal mücadele biçiminin genel karakteri üzerinde durularak, bu hareketin felsefesi hakknda baz ipuçlar ortaya konulmaya çallmtr.

Bu çalma sivil itaatsizlik, sivil direni ve dorudan eylem adlaryla tannabilecek bir örgütlenme ve direni geleneinin, Hindistan ve Kuzey Amerika'da yaratt pratiklerle ve bu pratiklerin üzerinde ekillendii felsefeyi Gandhi ve King özgüllüünde incelemeyi amaç edinmitir. Çalma srasnda dorudan eylem hatt örgütlenirken verilen mücadele, bu örgütlerin karakteri, kitlesellemesinin hangi koullarda saland, bu hareketin olas zaaflar aratrlm, bu aratrmalar srasnda, hem Amerika'da hem de Hindistan'da mücadelenin yerel halkn, binlerce yllk bir gelenekle oluturduu yaam tarz ile olan dolaysz ilikileri ortaya konulmaya çabalanmtr.

Çalmann son bölümünde modern toplum, ay-dnlanma düüncesi, etik, bireysel sorumluluk gibi te-mel baz konulara deinilmi, dorudan eylem felsefesinin bu tip tartmalarn zenginletirilmesi açsndan ne tür anlamlar tad üzerinde durulmutur. Özellikle Zygmunt Bauman'n Modernite ve Holocaust adl eserindeki temel düüncelerin nda, modern toplumda ahlakn gittikçe daha teknik bir sorun gibi alglanmasnn yaratt tahribatn boyutlar ele alnm, modern toplumun yapsn belirleyen ibölümü, hiyerari, aydnlanmadan bugüne dek süren süregelen aklclk söylemi, ilerlemecilik anlay, ilevselliin yüceltilmesi ve benzeri argümanlarn günümüzdeki anlamlar yeni batan sorgulanmaya ve buna bal olarak da, dorudan eylem anlaynn; modern toplumun yaratt sorunlara yönelik öne sürdüü çözümler tartlmaya çallmtr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 327

Bask Yl: 2006

e-Kitap:

Sayfa Says: 291

Bask Yl: 2006

Dili: Türkçe
Yaynevi: Versus

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Versus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785966029

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Efendiliin Reddi"

Efendiliin Reddi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima