Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az egészségügyi szakemberek fontos feladata a kliensekkel folytatott beszélgetés. A diagnózis felállításán túl a terápia megbeszélése, valamint a megelzésrl szóló tájékoztatás is hozzájárul a hatékony gyógyításhoz.
A korszer, bizonyíték-alapú gyógyításban az egészségügyi szakember-kliens diskurzusok tanulmányozása megkerülhetetlen részét képezik az egészségtudományi kutatásoknak, hiszen a róluk készített részletes, módszeres és mélységi elemzések kiegészítik a statisztikai tényeken alapuló megközelítéseket.
A könyv egészségügyi szakemberek és hallgatók-orvosok, ápolók, szülésznk, gyógytornászok, dietetikusok- számára nyújt áttekint képet a kvalitatív elemzések fajtáiról, módszereirl és technikáiról, hogy segítséget nyújtson a kutatások megválasztásában, kidolgozásában és publikálásában.
A szerz mind a kézi, mind a számítógépes adatfeldolgozási módszereket példákon keresztül mutatja be, valamint a különböz diskurzus-elemzési módszereket magyar közleményekbl vett szemelvények segítségével illusztrálja. A glosszárium jelents segítséget nyújt a filozófiai és nyelvészeti kifejezések megértésében.
A könyv használható kutatásmódszertani segédkönyvként, de önállóan, egy kurzus részeként is alkalmazható.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egészség, betegség, diskurzus"

Egészség, betegség, diskurzus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima