Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy családregény vége

Peter Nadas
pubblicato da Jelenkor Kiadó

Prezzo online:
6,99

A koncentrikus körökben kibomló történet a zsidó múlt mélységeibe nyúlik vissza, és a mitikus, a történelmi és a politikai valóság szintézisére törekszik. A történetet egy kisfiú, Simon Péter meséli el, akinek legmeghatározóbb viszonya és élménye a nagyapja. A történet, habár utolsó szava a Nem, mégis egy hagyomány végs szétesésérl tudósít. A kisregény költi-zenei egységét az a végigkomponált, egyenletesen megtartott gyerekhang teremti meg, amit a korabeli kritika is a könyv talán legnagyobb erényének tartott." - Balassa Péter

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Jelenkor Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/01/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636765736

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egy családregény vége"

Egy családregény vége
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima