Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy erdélyi gróf emlékiratai

Bánffy Miklós
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
8,99

Bánffy született mesél. - Patrick Leigh Fermor Hollandiában tengdött pénz nélkül de képtelen volt hazatérni a kommunista Magyarországra. - Patrick Thursfield Az Egy erdélyi gróf emlékirataiban Bánffy Miklós visszaemlékezései, az Emlékeimbl és a Huszonöt év kaptak helyet. A két memoár páratlanul izgalmas kortörténeti dokumentum, egyben kivételes szépirodalmi m, ami rávilágít a 20. századi magyar történelem viharvert idszakának hétköznapjaira, szereplire, s mint ilyen, hiteles képet fest a széthulló Monarchiáról, a lángba borult Európáról és Trianonról. És arról, ami utána következett. Lebilincsel és izgalmas, hiteles és szinte ahogy azt megszoktuk Bánffynál.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632275741

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egy erdélyi gróf emlékiratai"

Egy erdélyi gróf emlékiratai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima