Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Einli Enver Gökçe ile, onun kuandan ve daha sonraki kuaktan airler kadar nice hikayeci ve romanclarmz, Ein türkülerinin dilini, anlatmn daha da güçlendirerek, topraklarndan kopmu insanlarmzn ac-tatl gerçeklerini, yurtiçi ve yurtd gurbetlerdeki aln yazlarn yazya döktüler. Demek istiyorum ki, 'Ein Türküleri' konusu, kültür sosyolojisi, folklor, karlatrmal halk ve aydn edebiyatlar alanlarnda aratrmalara giriecek olanlar için bu bakmdan da bir çk noktas deerindedir. Enver Gökçe'nin derleme ve incelemesinin yaynlanmasnda bu düünce ile de yarar görüyorum.
Pertev Naili Boratav

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 109

Bask Yl: 2001

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785952381

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ein Türküleri"

Ein Türküleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima