Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jeg vil vide, hvordan Gud skabte verden. Jeg onsker at kende hans tanker - resten er detaljer. Sadan sagde Albert Einstein (1879-1955), og han stod ved sit ord. Mere end nogen anden var Einstein arkitekten bag det 20. arhundredes nye verdensbillede, hvor begreber som tid og rum fik en radikalt anden betydning end tidligere.I Einsteins univers redegores for den beromte fysikers placering i videnskabshistorien, og hovedtrAekkene i hans vigtige bidrag til relativitetsteori, kvantefysik og kosmologi forklares. Bogen gennemgar ogsa Einsteins filosofiske og religiose standpunkter, ligesom den beskriver hans samfundsmAessige engagement og politiske holdninger. For selv om fysikken var det vigtigste i Einsteins liv, sa folte han en stAerk moralsk pligt til at engagere sig i verden uden for videnskaben.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Fisica

Editore Aarhus University Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2008

Lingua Danese

EAN-13 9788771245561

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Einsteins univers"

Einsteins univers
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima