Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ejderham Korkuyor! Yeni Yeni Ortaya Çkan Sorunlar Ve Korkular Çözen 12 Kafiyeli Hikâye

Katrina Kahler
pubblicato da How To Help Children

Prezzo online:
0,99

Bu 12 Ksa öykü birçok çocuun yaad korkular konu alyor. Hikâyeler Ejderha Dan'e odakl böylece siz ve çocuunuz onun korkularn ve bunlarla nasl baa çktn okuyabilirsiniz. Hikâyedeki ufak çocuk genelde korktuunu, yanl yaptn kabul etmiyor bunun yerine ejderhay suçluyor.

Hikâyeleri bu bak açsyla yazdm çünkü bazen ebeveynler çocuklarnn problemleriyle baa çkmalar için yardm etmeye çalsalarda, çocuklar durumla daha iç içeler ve sorunu mantksal olarak belirleyip çözemiyorlar. Ejdarhann problemindeki biraz tutarsz eylemler Ufak çocuklarn problemin çözümüne odaklanmalarn salyor.

çerik Tablosu :

"Annem nerede?"

Yeni Doan erkek karde

Arkadam Ejderha öfke nöbetleri geçiriyor

Arkadam Ejderha karanlktan korkuyor

Arkadam Ejderhann dank bir odas var

"Benim hatam deildi!"

Arkadam Ejderha kötü sözler söylüyor

Arkadam Ejderha yemek ayrm yapyor!

Arkadam Ejderha altna yapyor

Arkadam Ejderha çok utangaç

Arkadam Ejderha Zorbayla tanyor

Arkadam Ejderha kötü rüyalar görüyor

Ebeveynlere Tavsiyeler

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore How To Help Children

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/11/2017

Lingua Turco

EAN-13 9781633398849

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ejderham Korkuyor! Yeni Yeni Ortaya Çkan Sorunlar Ve Korkular Çözen 12 Kafiyeli Hikâye"

Ejderham Korkuyor! Yeni Yeni Ortaya Çkan Sorunlar Ve Korkular Çözen 12 Kafiyeli Hikâye
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima