Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ek Sal Nie Doodgaan Nie!

Gabriel Agbo
pubblicato da Gabriel Agbo

Prezzo online:
1,99

Dit is nog nie oor nie. God is nog nie klaar met jou nie. Jy gaan nie nou dood nie. Ja, jy gaan nie. Hierdie boek is om jou te verseker dat Hy nog 'n plan vir jou lewe het. Dit maak nie saak hoe donker dinge lyk nie. Hier sal jy baie interessante hoofstukke vind soos: EK SAL NIE DOODGAAN NIE, ALLE KRAG BEHOORT AAN GOD, GAAN TERUG EN VERTEL HOM, GEBED, WAT MAAK JY HIER? MOENIE BANG WEES NIE, MOENIE WEGHARDLOOP NIE en ONBEPERKTE AANBOD.

Daar is geen rede om nou op te gee nie. Moenie jouself doodmaak nie. Jy moet opstaan, met geloof en hoof en aanhou veg, staar jou uitdagings in die gesig. Moenie bang wees nie en moenie van dit af weghardloop nie. God kom om jou te help. Hier sal jy ook leer hoe om die gees van frustrasie, depressie en dood te weerstaan. Hoekom styg die koers van selfdood? Enige oplossings??

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali

Editore Gabriel Agbo

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/10/2020

Lingua Africano

EAN-13 9781071568644

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ek Sal Nie Doodgaan Nie!"

Ek Sal Nie Doodgaan Nie!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima