Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ekelöf, Proust och Conrad : tre valfränder

John Eyre - Olof Lagercrantz
pubblicato da Wahlström & Widstrand

Prezzo online:
6,61

Jag har under mitt nu sextioåriga författarliv ägnat en huvuddel av min tid och kraft åt att studera diktare och deras verk. Resultatet har blivit ett antal böcker om bland andra Erik Axel Karlfeldt (1938), Agnes von Krusenstjerna (1951), Stig Dagerman (1958), Dante (1964), James Joyce (1970) och Strindberg (1979).

Mina tre senaste studier gäller Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta, Marcel Prousts stora verk. På spaning efter den tid som flytt och Gunnar Ekelöfs liv och diktning. Dessa tre har i denna volym ställts samman under rubriken Tre valfränder.

Olof Lagercrantz

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/12/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789143501896

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ekelöf, Proust och Conrad : tre valfränder"

Ekelöf, Proust och Conrad : tre valfränder
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima